AKČNÍ PODMÍNKY DOPRAVA ZDARMA

AKČNÍ PODMÍNKY
DOPRAVA ZDARMA

§ 1.

 • 1.1 Tento řád definuje podmínky akce „DORUČENÍ ZDARMA“, práva a povinnosti Pořadatele a Účastníků akce.
 • 1.2 Akce není zařazená mezi jednotlivé hazardní hry, a se na ni nevztahují statem a místními samosprávami legislativní regulace, ve smyslu základní regulací, kterou je zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

§ 2.

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
 • 2.1 Pořadatel– Bolf Sp. z o.o. Obchodní společnost Bolf Sp. z o.o. Sp.k., identifikační číslo: 360003583, zapsané v obchodním rejstříku vedeném: Obvodní Soud ve městě Zielona Gora, oddíl: Zemského Soudního Rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. se sídlem ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko;
 • 2.2 Akce– Akce „DORUČENÍ ZDARMA“ – dále jen "Akce" je prováděná za podmínek stanovených v Podmínkách;
 • 2.3 Podmínky akce– dále jen "Podmínky" - níže uvedené akční podmínky;
 • 2.4 Účastník akce– fyzická osoba, dále jen "Účastnik", splňující požadavky uvedené v Podmínkách, a zúčastňující se akce;
 • 2.5 Nákup dále jen "Nákup" - zakoupení zboží na webových stránkách www.bolf.cz v době stanovené v Podmínkách.

§ 3.

 • 3.1 Akce probíhá prostřednictvím internetu.
 • 3.2 Akce bude probíhat ve dnech 25-28.11.2022. do 23:59 hod.
 • 3.3 Akci se provádí na území České republiky
 • 3.4 Akce se vztahuje na objednávky odeslané a doručené pouze na území České republiky.
 • 3.5 Akce se vztahuje pouze na Nákup uhrazený předem u objedn8vek nad 550 Kč.

§ 4.

 • 4.1 Před zúčastněním se akce je účastník akce povinen se seznámit s podmínkami. Účastí v akci Účastník prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami a přijímá všechna jejich ustanovení a pravidla v nich popsaná.
 • 4.2 Akce se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let (v den Nákupu).

§ 5.

 • 5.1 Účastník se připojí k akci nákupem na www.bolf.cz ve dnech 25-28.2022 do 23:59 hod.

§ 6.

 • 6.1 Každý Účastník, který provede Nákup v min. hodnotě 550 Kč . v určené podmínkami lhůtě, má nárok na doručení Nákupu zdarma
 • 6.2 Zúčastnění se akce je podmíněno hodnotou nákupu, a to min. 550 Kč. s platbou předem – na objednávky s dobírkou se Akce nevztahuje.
 • 6.3 Akce se vztahuje na objednávky odeslané a doručené pouze na území České republiky.
 • 6.4 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v akci Účastníky, kteří porušují akční podmínky, nesplňují požadavky uvedené v Podmínkách nebo jejichž nákup nesplňuje požadavky uvedené v Podmínkách.

§ 7.

 • 7.1 Účastník akce má právo podat stížnosti na způsob vedení akce prostřednictvím e-mailové adresy: info@bolf.cz do 3 dnů ode dne ukončení akce.
 • 7.2 Písemná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, a také podrobný popis a odůvodnění reklamace.
 • 7.3 Stížnosti posoudí Komise do 14 dnů ode dne jejich obdržení Pořadatelem.
 • 7.4 Rozhodnutí Komise je konečné a závazné pro předmět stížnosti.
 • 7.5 O vyřízení reklamace bude Účastník akce vyrozuměn e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci.

§ 8.

 • 8.1 Osobní údaje Účastníků akce budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, a dalšími ustanoveními o ochraně osobních údajů.
 • 8.2 Správcem vašich osobních údajů je Pořadatel.
 • 8.3 Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze pro účely související s odesláním Nákupu. Osobní údaje ve formě umožňující identifikaci konkrétní osoby nebudou uchovávány déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci a nebudou použity pro účely rozhodování založeného na automatizovaném zpracování údajů.
 • 8.4 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Účastník má právo požadovat přístup k jím poskytnutým informacím, které tvoří osobní údaje, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenášet data. Kromě toho můžete kdykoliv využít své právo na odvolání souhlasu, bez vlivu na správnost se zákonném zpracování, který vznikl na základě souhlasu před jeho odstoupením a právo na podání stížnosti orgánu dozoru.
 • 8.5 Za účelem uplatnění výše uvedených práv může Účastník kontaktovat e-mailového správce social@denley.pl nebo pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu iod@bolf.comi.
 • 8.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, nesoulas se zpracováním osobních údajů však brání účasti v Promo akci.

§ 9.

 • 9.1 Této Podmínky jsou k dispozici v kanceláři Pořadatele v písemné podobě a vyvěšena na webových stránkách způsobem, který umožňuje získávání, reprodukci a záznam obsahu Podmínek pomocí elektroničného systému používaného Účastníkem, tzn. ve formátu html.
 • 9.2 Podmínky poskytování elektronických služeb včetně technických požadavků nutných pro spolupráci se systémem webových stránek, na kterých byla Akce vyhlášena: zařízení s přístupem na internet.
 • 9.3 Účastníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah.
 • 9.4 Pořadatel poskytuje Účastníkovi přístup k aktuálním informacím o konkrétních rizicích spojených s využíváním elektronických služeb na webových stránkách, na kterých byla Akce vyhlášena.
 • 9.5 Ty Podmínky jsou jediným dokumentem, který specifikuje pravidla Akce. Oznámení, zprávy, propagační a reklamní materiály související s Akcí mají pouze informativní charakter.
 • 9.6 Pořadatel si vyhrazuje právo Akci předčasně ukončit.
 • 9.7 Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s přístupem Účastníka na internet nebo nemožností provést Nákup.
 • 9.8 Pořadatel dodržuje ustanovení o poskytování elektronických služeb.
 • 9.9 Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto podmínek. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
pixel