AKČNÍ PODMÍNKY - Udělej nákup za 1500 Kč a získej parfém za 5 Kč

AKČNÍ PODMÍNKY
„Udělej nákup za 1500 Kč a získej parfém za 5 Kč”

§ 1.

Vymezení pojmů

 • Použite ve Všeobecních Podmínkách pojmy znamenají:
 • 1.1 Organizátor– pořadatel: Bolf Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem v Zielona Góra, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, identifikační číslo: 360003583, zapsané v obchodním rejstříku vedeném: Obvodní Soud ve městě Zielona Gora, VIII oddíl Zemského Soudního Rejstříku, Polsko, DIČ: PL9291861928 / DIC : CZ683761571, adresa e-mail: info@bolf.cz, tel. +420 488 840 000
 • 1.2 Akce propagační kampaň s názvem „Udělej nákup za 1500 Kč a získej parfém za 5 Kč“ vedená za podmínek stanovených v Podmínkách;
 • 1.3 Všeobecné Podmínky – dále jen "Podmínky" - níže uvedené akční Podmínky;
 • 1.4 Obchod – internetová služba dostupná na: www.bolf.cz, prostřednictvím které může Zákazník zejména zadávat Objednávky;
 • 1.5 Objednávka – prohlášení Zákazníka směřující přímo k uzavření kupní smlouvy s Organizátorem podané prostřednictvím Obchodu, s uvedením zejména druhu a počtu nakupovaného Zboží;
 • 1.6 Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž ustanovení konkrétně přiznávají právní způsobilost, a která v rámci Obchodu učiní Objednávku;
 • 1.7 Spotřebitel – fyzická osoba, která činí právní úkon, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností;
 • 1.8 Zboží – produkty nabízené k prodeji v Obchodě;
 • 1.9 Účastník – zletilá fyzická osoba, která je Zákazníkem a Spotřebitelem a splňuje požadavky Všeobecných podmínek;
 • 1.10 Akční produkt – vybrané náhodně komisí jmenovanou Organizátorem parfém v hodnotě 399,00 Kč včetně DPH, prezentovaný jako Zboží v Obchodě, který má Účastník právo zakoupit za akční cenu 5 Kč včetně DPH po splnění Podmínek.

§ 2.

Obecná ustanovení

 • 2.1 Podmínky definují podmínky akce, včetně práv a povinností Organizátora a Účastníků.
 • 2.2 Akce probíhá na území České republiky od 05.05.2023 r. 0:00 hod. do 07.05.2023, 23:59 hod.
 • 2.3 Využití Akce je podmíněno povinností Účastníka seznámit se s Podmínkami, což Účastník potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka při nákupu v Obchodě..
 • 2.4 Akce se nemohou zúčastnit Organizátor, zaměstnanci, spolupracovníci Organizátora, jakož i členové nejbližších rodin těchto osob (tj. manželé, děti, rodiče a sourozenci).
 • 2.5 Účast v Akci je dobrovolná.

§ 3.

Akční podmínky a pravidla

 • 3.1 Akce spočívá v udělení práva na nákup akčního produktu za cenu 5 Kč včetně DPH (slovy: pět korun 00/100) každému účastníkovi, který v průběhu akce učiní jednotlivou objednávku v Obchodě za celkovou cenu minimálně 1500,00 Kč včetně DPH.
 • 3.2 Náklady na doručení v dárkovém balení se nezapočítávají do limitu částky uvedené v odst 1. výše.
 • 3.3 V rámci jedné Objednávky za celkovou cenu minimálně 1500,00 Kč vč. DPH má Účastník právo zakoupit pouze jeden Akční produkt, a to i v případě, že Účastník zakoupí zboží v této Objednávce za celkovou cenu, která je násobkem 1500,00 Kč vč. DPH.
 • 3.4 Účastník obdrží Akční produkt spolu s Objednávkou ve lhůtě vyplývající z Všeobecných podmínek obchodu.
 • 3.5 Účastník může využít Akci během trvání Akce vícekrát.
 • 3.6 Účastník, který provedl nákup v rámci Akce, má právo odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách obchodu a podmínek stanovených zákonem.
 • 3.7 Bude-li v důsledku odstoupení od smlouvy celková částka objednávky Účastníka nižší než 1500,00 Kč vč. DPH, je účastník povinen odstoupit od smlouvy i v rámci nákupu akčního produktu a vrátit jej beze změny spolu s ostatním Zbožím, na které se odstoupení vztahuje.
 • 3.8 Ustanovení § 3 odst. 7 Podmínek neomezují práva Účastníka odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, v souladu se zákonem ze dne 30 května 2014 o právech spotřebitele.
 • 3.9 Účastník nemůže požadovat, aby Akční Produkt měl zvláštní vlastnosti, ani nemá vliv na výběr parfémové vůně, protože jsou vybírány náhodně komisí jmenovanou Organizátorem.
 • 3.10 Akci nelze kombinovat s jinými akcemi nebo marketingovými aktivitami Organizátora.
 • 3.11 Akční produkt nelze vyměnit, zejména za jiný předmět, službu nebo peněžní ekvivalent, a navíc s ním nelze obchodovat jinak, než je uvedeno v Podmínkách.
 • 3.12 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v Promo akci Účastníky, kteří porušují ustanovení Podmínek nebo nesplňují požadavky stanovené v Podmínkách.

§ 4.

REKLAMACE

 • 4.1 Účastník má právo podat stížnosti týkající se Akce: e-mailem na následující adresu: info@bolf.cz nebo písemně dopisem na následující adresu: BOLF Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko
 • 4.2 Reklamace by měla obsahovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu bydliště Účastníka a podrobný popis a odůvodnění stížnosti.
 • 4.3 Reklamace bude posouzena do 14 dnů ode dne její obdržení Organizátorem.
 • 4.4 O vyřízení podané reklamace bude Účastník informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti nebo písemně na adresu bydliště uvedenou Účastníkem v závislosti na způsobu nahlášení reklamace.

§ 5.

OSOBNÍ ÚDAJE

 • 5.1 Osobní údaje Účastníků budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, a dalšími ustanoveními o ochraně osobních údajů.
 • 5.2 Správcem vašich osobních údajů je Organizátor.
 • 5.3 Osobní údaje Účastníků budou zpracovávány pouze pro účely související s prováděním Akce a prodejem Akčních produktů. Osobní údaje ve formě umožňující identifikaci konkrétní osoby nebudou uchovávány déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci a nebudou použity pro účely rozhodování založeného na automatizovaném zpracování údajů.
 • 5.4 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Účastník má právo požadovat přístup k poskytnutým informacím, které tvoří osobní údaje, právo na jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo pro přenos dat. Kromě toho Účastník může kdykoliv využít své právo na odvolání souhlasu, bez vlivu na správnost se zákonném zpracování, který vznikl na základě souhlasu před jeho odstoupením a právo na podání stížnosti orgánu dozoru.
 • 5.5 Za účelem uplatnění výše uvedených práv může Účastník kontaktovat e-mailového správce info@bolf.cz nebo pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu iod@bolf.com.
 • 5.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, nesoulas se zpracováním osobních údajů však brání účasti v Akci.
 • 5.7 Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za podmínek stanovených v Podmínkách zaškrtnutím příslušného políčka při zadávání Objednávky.

§ 6.

Závěrečná ustanovení

 • 6.1 Tyto Podmínky jsou dostupné v písemné podobě v sídle Organizátora v Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32 a v elektronické podobě na webových stránkách na adrese: https://www.bolf.cz/. Elektronická verze Podmínek je zpřístupněna způsobem, který umožňuje získávání, reprodukci a záznam obsahu Podmínek prostřednictvím ICT systému používaného Účastníkem, tzn. ve formátu html.
 • 6.2 Akce není zařazená mezi jednotlivé hazardní hry, a se na ni nevztahují statem a místními samosprávami legislativní regulace, ve smyslu základní regulací, kterou je zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách z 2023 r. poz. 227) a nepodléhá pravidlům obsaženým ve výše uvedeném dokumentu a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
 • 6.3 Organizátor dodržuje ustanovení o poskytování elektronických služeb.
 • 6.4 Podmínky poskytování elektronických služeb, včetně technických požadavků nutných pro spolupráci s ICT systémem webových stránek Obchodu, kde je Akce dostupná, odpovídají podmínkám stanoveným ve Všeobecných podmínkách Obchodu, tj.: ICT systém používaný Účastník splňuje následující minimální technické požadavky: a) internetové prohlížeče volitelné: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, b) minimální rozlišení obrazovky 1024x768, c) JavaScript; přístup k počítačové pracovní stanici nebo koncovému zařízení s přístupem na internet.
 • 6.5 Organizátor poskytuje Účastníkovi přístup k aktuálním informacím o konkrétních rizicích spojených s využíváním služeb poskytovaných elektronicky na webových stránkách Obchodu.
 • 6.6 Organizátor si vyhrazuje právo ukončit akci kdykoliv bez udání důvodu. Informaci o předčasném ukončení Akce zveřejní Organizátor na webových stránkách Obchodu 2 dny před plánovaným datem ukončení.
 • 6.7 Organizátor si vyhrazuje právo na změny Podmínek s tím, že tyto změny nesmí zasahovat do práv nabytých Účastníkem na základě těchto Podmínek. Případné změny budou provedeny formou příloh k Podmínkám označených následným číslem a datem. Publikace příloh k Podmínkám proběhne stejným způsobem jak prohlášení Podmínek.
 • 6.8 V případě, že se některá ustanovení Podmínek ukáží jako neplatná, neúčinná nebo neproveditelná, nebo byla za taková uznána rozhodnutím správního orgánu nebo rozhodnutím soudu, nebo se změnil právní stav nebo výklad zákona, brání provedení některých ustanovení Podmínek, zbývající ustanovení Podmínek zůstávají v platnosti a Organizátor, vedený v dobré víře a potřebě chránit práva spotřebitelů, zavede náhradní ustanovení, vhodné k provedení, s účinkem blízkým možné jeho původním ustanovením.
 • 6.9 Podmínky jsou jediným dokumentem, který specifikuje pravidla Akce. Oznámení, zprávy, propagační a reklamní materiály související s Akcí mají pouze informativní charakter. V záležitostech, na které se nevztahují Podmínky, se přiměřeně použijí ustanovení Podmínek obchodu a ustanovení polského práva.
pixel