PRAVIDLA SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE
„ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA”

§ 1.

 • 1.1 Tato pravidla určují zásady a podmínky účasti v soutěži „ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA“, práva a povinnosti pořadatele a účastníků soutěže.
 • 1.2 Soutěž není reklamní loterie ve smyslu čl. 2 odst. 1 bod 10 zákona ze dne 19. listopadu 2009 o hazardních hrách (Sb. zák. z  r. 2019, částka 847) a nepodléhá ustanovením obsaženým ve výše uvedeném zákoně a prováděcích předpisech k  tomuto zákonu.
 • 1.3 Pořadatel prohlašuje, že soutěž pořádanou v rámci sociální sítě Facebook.com v  žádném případě nesponzoruje, nepodporuje ani neprovozuje facebookový servis, ani není s  ní spojený. Facebookový servis nepomáhá vést soutěž, nemá žádnou odpovědnost vůči účastníkům z účasti v soutěži pořádané pořadatelem. Údaje poskytované v  rámci soutěže budou sdíleny s Pořadatelem a budou použity pro účely vedení soutěže.

§ 2.

 • Pojmy použité v  těchto pravidlech znamenají:
 • 2.1 Pořadatel – společnost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. se sídlem v Zielonej Górze zapsaná pod číslem 0000529285 do registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku u Obvodního soudu v Zielonej Górze – VIII. obchodní oddělení CSR, DIČ: PL9291861928, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 2.2 Soutěž – soutěž „ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA“ vedená podle zásad uvedených v pravidlech;
 • 2.3 Pravidla – tato pravidla soutěže;
 • 2.4 Účastník/Účastník soutěže – fyzická osoba splňující požadavky stanovené v pravidlech, účastníci se soutěže;
 • 2.5 Soutěžní práce – příspěvek obsahující odpověď na otázku: Proč rádi nakupujete na BOLF.CZ?;
 • 2.6 Přihláška – umístění soutěžní práce pod soutěžním příspěvkem na facebookovém profilu značky BOLF: https://www.facebook.com/bolfcz ve lhůtě stanovené v Pravidlech.

§ 3.

 • 3.1 Soutěž se pořádá prostřednictvím internetu.
 • 3.2 Soutěž se bude konat ve dnech od 27.11.2020 do 30.11.2020.
 • 3.3 Výsledky soutěže budou oznámeny nejpozději do 2.12.2020.
 • 3.4 Soutěž se bude konat na území Polska.

§ 4.

 • 4.1 Před účastí v Soutěži je Účastník soutěže povinen si přečíst Pravidla. Účastník při přihlášení do soutěže prohlašuje, že se seznámil s Pravidly a přijímá veškerá jejich ustanovení a v  nich popsané zásady.
 • 4.2 Soutěže se nemohou účastnit Pořadatel, zaměstnanci, spolupracovníci Pořadatele a také členové nejbližších rodin těchto osob (tj. manželé, děti, rodiče a sourozenci).
 • 4.3 Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby starší 18 let v  den zahájení soutěže.

§ 5.

 • Účastník vstupuje do soutěže tak, že uvede v komentáři k objednávce provedené mezi 27.11.2020 a 30.11.2020. do 23:59 hod. odpověď na otázku: „Proč rádi nakupujete na BOLF.CZ“ (vyhraje nejoriginálnější odpověď).

§ 6.

 • 6.1 Každý účastník může zaslat do soutěže libovolný počet soutěžních prací.
 • 6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří porušují ustanovení Pravidel, nesplňují požadavky stanovené v Pravidlech nebo jejichž příspěvky nesplňují požadavky stanovené v Pravidlech.
 • 6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit ceny, pokud Soutěžní práce nebudou odpovídat jeho očekáváním a ukončit Soutěž kdykoli bez uvedení příčiny.

§ 7.

 • 7.1 Na správné vedení Soutěže bude dohlížet soutěžní porota jmenovaná Pořadatelem (dále jen: „Porota“).
 • 7.2 Soutěžní práce bude hodnotit Porota.
 • 7.3 Při hodnocení Soutěžních prací se bude Porota řídit kritérii kreativity, obecnými estetickými podmínkami díla a souladem díla se značkou BOLF
 • 7.4 Porota si ponechává plnou svobodu ve věci výsledků Soutěže. Výsledky Soutěže budou přirozeně založeny na subjektivním hodnocení členů Poroty.

§ 8.

 • 8.1 Ze Soutěžních prací splňujících podmínky Pravidel vybere Porota 1 (jednu) Soutěžní práci, které bude udělena cena.
 • 8.2 Cenou pro Účastníka Soutěže, jehož Soutěžní práci vybere Porota, dále jen Vítěz, je věcná cena v podobě elektrické koloběžky v hodnotě 4692,13 Kč s DPH.
 • 8.3 K  hodnotě ceny bude připočítána doplňková peněžní cena ve výši odpovídající paušální dani z příjmu fyzických osob z vítězství v Soutěži ve výši 10 % hodnoty ceny. Vítěz souhlasí s tím, že částka doplňkové peněžní ceny mu nebude vyplácená, ale bude použita pro zaplacení příslušné daně z  ceny získané v Soutěži.
 • 8.4 Pořadatel jako plátce paušální daně z příjmů fyzických osob před předáním ceny vítězí vypočítá, srazí a odvede příslušnému finančnímu úřadu paušální daň z příjmu z výhry.
 • 8.5 Ceny v Soutěži zajišťuje Pořadatel.
 • 8.6 Ceny nelze vyměnit za jiné věcné ceny, služby nebo ekvivalent v hotovosti.
 • 8.7 Výsledky Soutěže ve formě určení jedné Soutěžní práce vybrané Porotou budou oznámeny do 02.12.2020 na facebookovém profilu značky BOLF: https://www.facebook.com/bolfcz
 • 8.8 Vítěz bude vyrozuměn prostřednictvím Facebooku, na kterém byly zveřejněné Soutěžní práce.
 • 8.9 Na facebookovém profilu značky BOLF: https://www.facebook.com/bolfcz bude v  den vyhlášení výsledků Soutěže uvedena e-mailová adresa: obchod@bolf.cz, a informace, že Vítěz je povinen do 48 hodin ode dne vyhlášení výsledků na facebookovém profilu značky BOLF: https://www.facebook.com/bolfcz, kontaktovat Pořadatele zasláním e-mailu s obsahem potvrzujícím svou účast na uvedenou e-mailovou adresu za účelem vyřízení formalit souvisejících s účastí v soutěži a převzetím ceny.
 • 8.10 Pokud Porota nedostane od vítěze e-mail ve lhůtě uvedené v  odst. 10, může rozhodnout o udělení ceny jinému Účastníkovi.
 • 8.11 Pokud nebude možné kontaktovat vítěze, může Porota rozhodnout o udělení ceny jinému Účastníkovi.
 • 8.12 Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů Účastníkem bude důvodem pro odmítnutí vydání ceny Účastníkovi. V  takovém případě Porota může rozhodnout o udělení ceny jinému Účastníkovi.
 • 8.13 V  případech uvedených v odst. 11–13 si Pořadatel vyhrazuje právo neudělit danou cenu.
 • 8.14 Vítěz je povinen správně vyplnit a odeslat všechny dokumenty zaslané Pořadatelem týkající se účasti v Soutěži, provést činnosti nezbytné pro převzetí ceny v souladu s platnými právními předpisy a Pravidly, pod sankcí ztráty práva na cenu.
 • 8.15 Výhra  bude odeslána  vítězi  do  14  dnů ode  dne vyhlášení  vítěze  soutěže.
 • 8.16 Pořadatel nenese odpovědnost za to, že nemůže předat cenu Vítězi z  důvodů na něm nezávislých.
 • 8.17 Účastník při vstupu do Soutěže souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro prezentaci výsledků Soutěže.

§ 9.

 • 9.1 Vstup do soutěže v  souladu s ustanovením § 5 Pravidel se rovná předložení Účastníkem soutěže prohlášení uvedených v Pravidlech a odsouhlasení obsahu Pravidel.
 • 9.2 Při vstupu do Soutěže v  souladu s ustanovením § 5 Pravidel Účastník soutěže prohlašuje a ujišťuje, že mu přísluší výlučná osobnostní autorská práva a majetková autorská práva k zaslané Soutěžní práci jako celku a také k  jejím jednotlivým částem, a Soutěžní práce je projevem jeho originální tvorby v individuální povaze a neporušuje práva třetích osob.
 • 9.3 Při vstupu do soutěže v  souladu s ustanovením § 5 Pravidel je si Účastník soutěže vědom, že Soutěžní práce bude zveřejněná na facebookovém a instagramovém profilu značky BOLF a souhlasí s tím.
 • 9.4 Účastník prohlašuje, že přihlášené Soutěžní práce nemají obsah, který porušuje zákon nebo je v rozporu s  dobrými mravy, zejména neporušuje práva třetích osob, nepodněcuje násilí, nesnášenlivost, neobsahuje vulgární slova ani reklamní obsah třetích stran.
 • 9.5 Pořadatel za udělení Účastníkovi práva účasti v soutěži získá od Účastníka bezplatné právo k používání na základě nevýhradní časově a územně neomezené licence Soutěžních prací přihlášených Účastníkem do soutěže, které jsou díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o právu autorském a souvisejících právech (Sb. zák. z  r. 2018, částka. 1191 s  pozdějšími změnami) za účelem vedení Soutěže v  následujících oblastech použití: a) v rámci záznamu a reprodukce díla libovolnou technikou (tisk, reprografie, magnetický záznam a digitální technika), b) v rámci obchodování s originálem nebo kopiemi, zavedení do prodeje, zapůjčení nebo pronájmu originálu nebo kopii, c) v rámci šíření díla veřejným vystavením, zobrazením, vysíláním a soukromým vysíláním, a také zpřístupněním díla veřejnosti tak, aby každý mohl mít k  němu přístup na místě a v  čase, který si sám vybere.
 • 9.6 Pořadatel, jednající podle čl. 921 § 3 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník (Sb. zák. z  r. 2019, částka 1145), si vyhrazuje, že vydáním cen oceněným Účastníkům soutěže získává majetková autorská práva a související práva k  oceněným soutěžním pracím ve všech oblastech použití uvedených v  čl. 50 zákona o právu autorském a souvisejících právech, bez jakéhokoli územního nebo kvantitativního omezení, což zejména zahrnuje následující oblasti použití: a) v rámci záznamu a reprodukce díla libovolnou technikou (tisk, reprografie, magnetický záznam a digitální technologie), b) v rámci obchodování s  originálem nebo kopiemi, zavádění do prodeje, zapůjčení nebo pronájmu originálu nebo kopií, c) v rámci šíření díla veřejným vystavením, zobrazením, vysíláním a soukromým vysíláním, a také zpřístupněním díla veřejnosti tak, aby každý mohl mít k němu přístup na místě a v čase, který si sám vybere.
 • 9.7 Účastník prohlašuje, že se seznámil s cílem uvedeným v  těchto Pravidlech, pro který budou oceněné soutěžní práce použity, a že souhlasí s  takovým použitím soutěžních prací Pořadatelem. Bude-li třeba, Účastník na žádost Pořadatele podepíše příslušná prohlášení nebo smlouvy potvrzující převod autorských práv k  přihlášeným pracím.
 • 9.8 Vzhledem k  tomu, že výsledkem účasti v  soutěži může být udělení Účastníkovi ceny podle zásad popsaných v  Pravidlech, nepřísluší za udělení licence nebo převod autorských práv žádná další odměna.
 • 9.9 Účastník soutěže nese plnou odpovědnost za veškeré škody v  případě, že prohlášení uvedená v  tomto odstavci budou nepravdivá, a také za veškeré škody, které utrpí Pořadatel v  následku neúčinného nebo nesprávného poskytnutí Pořadateli licencí nebo autorských práv k  používání Soutěžní práce. Pokud po udělení Pořadateli licence nebo autorských práv k  používání Soutěžní práce budou zjištěny jakékoli právní vady, břemena nebo nároky třetích osob, bude Účastník soutěže povinen osvobodit Pořadatele od všech souvisejících nároků třetích osob, napravit veškeré škody způsobené Pořadateli z  důvodu takových vad, břemen nebo nároků, a kromě toho – na žádost Pořadatele – vydat veřejné prohlášení s  příslušným obsahem.
 • 9.10 Účastník soutěže se zavazuje, že jako autor Soutěžní práce nebude uplatňovat vůči Pořadateli svá osobnostní autorská práva.
 • 9.11 Pořadatel je oprávněn provádět překlad, přizpůsobení, změnit rozvržení nebo provést jakékoli jiné změny Soutěžní práce a používání v  oblastech použití uvedených v  těchto Pravidlech, ze všech změn, které provedl v  Soutěžní práci.

§ 10.

 • 10.1 Účastník Soutěže může podávat reklamace týkající se způsobu vedení Soutěže na e-mailovou adresu: obchod@bolf.cz do 3 dnů ode dne vyhlášení výsledků Soutěže.
 • 10.2 Písemná reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, adresu bydliště Účastníka soutěže a podrobný popis a odůvodnění reklamace.
 • 10.3 Reklamace posoudí Porota do 14 dnů od data, kdy je doručí Pořadatel.
 • 10.4 Ve věci reklamace bude konečné a závazné rozhodnutí Poroty.
 • 10.5 O vyřízení podané reklamace bude Účastník soutěže vyrozuměn e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci.

§ 11.

 • 11.1 Osobní údaje Účastníků soutěže budou zpracovávány v  souladu s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a s  jinými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.
 • 11.2 Správcem osobních údajů Účastníků je Pořadatel.
 • 11.3 Osobní údaje Účastníků budou zpracovávány pouze pro účely spojené s  průběhem a vyhodnocením Soutěže a také vyhlášením jejich výsledků a předáním cen v Soutěži. Osobní údaje ve formě umožňující identifikaci konkrétní osoby budou uchovávány ne déle, než je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou použity pro účely rozhodování na základě automatizovaného zpracování údajů.
 • 11.4 Uvedení osobních údajů je dobrovolné a Účastník má právo na přístup k  údajům, které poskytl a které představují osobní údaje, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a také právo na přenos údajů. Kromě toho Účastník může kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by tím byla ovlivněna zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním, a také má právo podat stížnost dozorovému úřadu.
 • 11.5 Za účelem uplatnění výše uvedených práv může Účastník kontaktovat správce na e-mailové adrese obchod@bolf.cz nebo inspektora ochrany údajů na e-mailové adrese iod@bolf.com.
 • 11.6 Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů znemožňuje účast v  Soutěži.
 • 11.7 Účastník svým vstupem do Soutěže v  souladu s  ustanovením § 5 Pravidel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů podle zásad stanovených v  Pravidlech a zveřejněním svých osobních údajů (jméno, příjmení, místo bydliště) na webových stránkách Pořadatele a na stránkách sociálních sítí v  případě, že Účastníkovi bude udělena jedna z cen.

§ 12.

 • 12.1 Tato Pravidla jsou dostupná v  sídle Pořadatele v  písemné formě a zveřejněná na webových stránkách způsobem, který umožňuje získávání, kopírování a zaznamenání obsahu Pravidel pomocí teleinformačního systému, který používá Účastník, tj. ve formátu html.
 • 12.2 Podmínky pro poskytování služeb elektronickou cestou, včetně technických požadavků nezbytných pro spolupráci s  teleinformačním systémem stránek, na kterých byla vyhlášena Soutěž: zařízení s  přístupem k internetu.
 • 12.3 Účastník nesmí poskytovat nelegální obsah.
 • 12.4 Pořadatel umožňuje Účastníkovi přístup k  aktuálním informacím o konkrétním ohrožení souvisejícím s  používáním služeb elektronickou cestou na stránkách, na kterých byla vyhlášena Soutěž.
 • 12.5 Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který specifikuje Pravidla Soutěže. Oznámení, zprávy a propagační a reklamní materiály související se Soutěží mají pouze informační charakter.
 • 12.6 Pořadatel si vyhrazuje právo dřívějšího ukončení Soutěže.
 • 12.7 Pořadatel nenese odpovědnost za problémy s  přístupem Účastníka k internetu nebo nemožnost Účastníka umístit soutěžní práce včas, v  souladu s  výše uvedenými ustanoveními. Z  tohoto důvodu prodloužení terminu zveřejnění soutěžních prací Účastníky je vyloučeno.
 • 12.8 Pořadatel vyloučí ze Soutěže Soutěžní práce, které nejsou v  souladu s  Pravidly, obsahující politickou nebo náboženskou propagandu, vulgární, pornografický, rasistický a xenofobní obsah, urážející třetí osoby nebo jejich názory, obsahující násilí nebo jiné nezákonné prvky, které mohou mít záporný vliv nap pověst nebo vnímání značky BOLF.
 • 12.9 Pořadatel dodržuje ustanovení o poskytování služeb elektronickou cestou.
 • 12.10 Uznání jednotlivých ustanovení těchto Pravidel způsobem stanoveným zákonem za neplatné nebo neúčinné nemá vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Pravidel. Místo neplatného ustanovení se použije pravidlo, které co nejblíže odpovídá účelu neplatného ustanovení a celých těchto Pravidel. Ve věcech neupravených Pravidly se použijí příslušné polské právní předpisy, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o právech spotřebitelů, zákona ze dne 23. srpna 2007 o boji proti nekalým tržním praktikám (Sb. zák. z  r. 2017, částka 2070).
pixel