AKČNÍ PODMÍNKY-DOPRAVA ZDARMA

Document

AKČNÍ PODMÍNKY
DOPRAVA ZDARMA

§ 1.

 • 1.1 Tento řád definuje podmínky akce „DORUČENÍ ZDARMA“, práva a povinnosti Pořadatele a Účastníků akce.
 • 1.2 Akce není zařazená mezi jednotlivé hazardní hry, a se na ni nevztahují statem a místními samosprávami legislativní regulace, ve smyslu základní regulací, kterou je zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

§ 2.

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
 • 2.1 Organizátor– Bolf Sp. z o.o. Obchodní společnost Bolf Sp. z o.o., DIČ: PL9291861064 / CZ686155955, identifikační číslo: 081225888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném: Obvodní Soud ve městě Zielona Gora (Polsko), oddíl: Zemského Soudního Rejstříku (dále jen „Organizator“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. se sídlem BOLF Sp. z o.o. ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko;
 • 2.2 Akce„DORUČENÍ ZDARMA“ – dále jen "Akce" je prováděná za podmínek stanovených v Podmínkách;
 • 2.3 Podmínky akce- dále jen "Podmínky" - níže uvedené akční podmínky;
 • 2.4 Účastník akce- fyzická osoba, dále jen "Účastnik", splňující požadavky uvedené v Podmínkách, a zúčastňující se akce;
 • 2.5 Akční nákup - dále jen "Nákup" - zakoupení zboží na webových stránkách www.bolf.cz v době stanovené v Podmínkách.

§ 3.

 • 3.1 Akce probíhá prostřednictvím internetu.
 • 3.2 Akce bude probíhat dne od 25.10.2023 00:00 do 27.10.2023 23:59 hod.
 • 3.3 Akci se provádí na území České republiky
 • 3.4 Akce se vztahuje na objednávky odeslané a doručené pouze na území České republiky.
 • 3.5 Akce platí pro všechny objednávky s platbou předem a na dobírku, s tím, že u dobírky - při volbě způsobu doručení: Balík do Balikovny!

§ 4.

 • 4.1 Před zúčastněním se akce je účastník akce povinen se seznámit s podmínkami. Účastí v akci Účastník prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami a přijímá všechna jejich ustanovení a pravidla v nich popsaná.
 • 4.2 Akce se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let (v den Nákupu).

§ 5.

 • 5.1 Účastník se připojí k akci nákupem na www.bolf.cz dne od 25.10.2023 00:00 do 27.10.2023 23:59 hod.

§ 6.

 • 6.1 Každý účastník, který uskuteční Nákup s platbou předem nebo na dobírku v průběhu trvání Akce, a dle podmínek uvedených v pravidlech, má nárok na bezplatnou dodávku Nákupu.
 • 6.2 Do akce je nezbytné se zařadit provedením objednávky s platbou předem za jakoukoli částku nebo provedením objednávky za jakoukoli částku s platbou na dobírku, ale s doručením přes Balikovnu.
 • 6.3 Akce se vztahuje na objednávky odeslané a doručené pouze na území České republiky.
 • 6.4 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v akci Účastníky, kteří porušují akční podmínky, nesplňují požadavky uvedené v Podmínkách nebo jejichž nákup nesplňuje požadavky uvedené v Podmínkách.

§ 7.

 • 7.1 Účastník akce má právo podat stížnosti na způsob vedení akce prostřednictvím e-mailové adresy: info@bolf.cz do 3 dnů ode dne ukončení akce.
 • 7.2 Písemná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, a také podrobný popis a odůvodnění reklamace.
 • 7.3 Stížnosti posoudí Komise do 14 dnů ode dne jejich obdržení Pořadatelem.
 • 7.4 Rozhodnutí Komise je konečné a závazné pro předmět stížnosti.
 • 7.5 O vyřízení reklamace bude Účastník akce vyrozuměn e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci.

§ 8.

 • 8.1Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bolf.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • 8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 8.8 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
 • 8.9 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • 8.10 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

§ 9.

 • 9.1Této Podmínky jsou k dispozici v kanceláři Pořadatele v písemné podobě a vyvěšena na webových stránkách způsobem, který umožňuje získávání, reprodukci a záznam obsahu Podmínek pomocí elektroničného systému používaného Účastníkem, tzn. ve formátu html.
 • 9.2 Podmínky poskytování elektronických služeb včetně technických požadavků nutných pro spolupráci se systémem webových stránek, na kterých byla Akce vyhlášena: zařízení s přístupem na internet.
 • 9.3 Účastníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah.
 • 9.4 Pořadatel poskytuje Účastníkovi přístup k aktuálním informacím o konkrétních rizicích spojených s využíváním elektronických služeb na webových stránkách, na kterých byla Akce vyhlášena.
 • 9.5 Tyto Podmínky jsou jediným dokumentem, který specifikuje pravidla Akce. Oznámení, zprávy, propagační a reklamní materiály související s Akcí mají pouze informativní charakter.
 • 9.6 Pořadatel si vyhrazuje právo Akci předčasně ukončit.
 • 9.7 Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s přístupem Účastníka na internet nebo nemožností provést Nákup.
 • 9.8 Pořadatel dodržuje ustanovení o poskytování elektronických služeb.
 • 9.9 Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto podmínek Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
pixel