7127

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu bolf.cz platné od 30.03.2015

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na www.bolf.cz, kdy prodávajícím na jedné straně je společnost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. a na straně druhé je kupující.

1.2 Tyto VOP platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Bolf Sp. z o.o. Sp.k. od 2015

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na dálku.

1.4 Kontaktní údaje prodávajícího:
název: Bolf Sp. z o.o. Sp.k.
IČ: 360003583
DIČ: PL9291861928
sídlo: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra
tel.: 480 023 846
e-mail: info@bolf.cz.
www: www.bolf.cz.

1.5 Prodávající provozuje internetový obchod s pánským a dámským oblečením.

1.6 Odpovědný vedoucí: Milan Bolf

II. Vymezení pojmů

2.1 Prodávajícím je společnost Bolf Sp. z o.o. Sp.k., IČ 360003583, DIČ PL9291861928 se sídlem ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.

2.2 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2.3 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.4 Podnikatelem je ten kupující, který není spotřebitelem. Podnikatelem je ten kupující, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele  se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1 Prodávající sděluje, že:
a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (dle podmínek poskytovatele internetového připojení kupujícího); prodávající si neúčtuje žádné další poplatky v souvislosti s prostředky komunikace na dálku,
b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím,
c. prodávající prostřednictvím internetového obchodu neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou;
d. podmínky pro odstoupení od smlouvy lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy a dále informace o nákladech spojených s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, jsou součástí těchto VOP; nedílnou součástí smlouvy je vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy (příloha č. 1);

IV. Kupní smlouva

4.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetový obchod prodávajícího. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Odeslání objednávky kupujícím je závazné a zavazuje kupujícího k zaplacení ceny zboží. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou kupujícím. Odeslání potvrzení nemá žádný vliv na uzavření kupní smlouvy. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, nebo z důvodů stanovených právními předpisy.

4.2 Potvrzení přijetí objednávky prodávajícím obsahuje zejména označení účastníků smlouvy (prodávající, kupující), předmět kupní smlouvy, cenu zboží, závazek prodávajícího kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a považuje se za vydání vyhotovení smlouvy kupujícímu ve smyslu § 1822 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. VOP zašle prodávající kupujícímu současně s potvrzením přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího.

4.3 Kupní smlouva je prodávajícím uložena v elektronické podobě a je přístupná prodávajícímu.

4.4 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy vyplývají z VOP a jsou jimi především výběr zboží na internetových stránkách prodávajícího, vložení zboží do košíku, výběr způsobu platby a dopravy zboží, potvrzení objednávky a odeslání objednávky, potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Před samotným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno objednávku zkontrolovat a opravit případné chyby či provést jiné změny. Před odesláním objednávky je kupujícímu známa celková cena zboží včetně nákladů na dodání zboží.

4.5 Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat.

4.6 Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě, umožní mu nabýt vlastnické právo k věci, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

4.7Kupující se stává vlastníkem věci úplným zaplacením kupní ceny.

4.8 Na dary, které jsou kupujícímu poskytovány ze strany prodávajícího zdarma, se nevztahují práva kupujícího z kupní smlouvy vyplývající, a tyto dary se řídí příslušnými ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. o darování. Kupující bere na vědomí, že smlouva darovací je uzavřena s rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy kupní. Dojde-li k zániku smlouvy kupní, zaniká taktéž smlouva darovací. Je-li kupující s ohledem na zánik smlouvy kupní povinen vrátit přijaté zboží, je taktéž povinen vrátit zboží přijaté na základě smlouvy darovací. V případě nevrácení zboží se jedná o bezdůvodné obohacení kupujícího a prodávající je oprávněn požadovat peněžní náhradu ve výši obvyklé ceny darovaného zboží. Výše uvedené se vztahuje i na případ odstoupení spotřebitele od smlouvy kupní.

4.9 Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v internetovém obchodu. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v internetovém obchodu. Cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených ve VOP prodávající účtuje kupujícímu náklady na dodání zboží kupujícímu. Cena zboží je závazná, s výjimkou zjevných chyb.

4.10 Dodal-li prodávající spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

4.11 Slevy nelze spojovat. V objednávce můžete využit pouze jeden slevový kód.

V. Práva z vadného plnění

5.1 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zejména ustanoveními § 1914 – 1925, dále § 2095, 2096, § 2099 – 2117, § 2161 – 2174.

5.2 Prodávající odevzdá kupujícímu věc v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

5.3 Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

5.4 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti

5.5 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

5.6 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

5.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.9 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto se nepoužije
a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo,
d. vyplývá-li to z povahy věci

5.10 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.11 Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5.12 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b. na odstranění vady opravou věci,
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo,
d. odstoupit od smlouvy.

5.13 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.14 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5.15 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí
a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo,
d. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.16 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.17 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

5.18 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

5.19 Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

5.20 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

5.21 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

5.22 Prodávající umožňuje kupujícímu reklamovat zboží prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro reklamaci.

VI. Nebezpečí škody na věci

6.1 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Shodně tak platí, pokud kupující nepřevezme věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.

6.2 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se nepoužije, uplatnil-li kupující právo žádat dodání náhradní věci, nebo odstoupil-li od smlouvy.

VII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

7.1 Nedílnou součástí VOP je vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy (příloha č. 1).

Spotřebitel má možnost objednávku stornovat:

- registrovaný zákazník může objednávku stornovat na panelu v eshopu, telefonicky, na e-mail

- neregistrovaný zákazník může objednávku stornovat telefonicky, na e-mail.

7.2Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo,
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

7.3 Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat prodávajícímu poštou, na adrese prodávajícího, nebo e-mailem na adresu info@bolf.cz. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

7.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením zboží nese spotřebitel.

7.5 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.6 Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.7 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.9 Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy neslouží k bezplatnému zapůjčení zboží. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlovy 14 dnů(Bolf,cz prodlužuje lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy na 30 dní od převzetí zboží ). Pokud toto není možné, např. z důvodu zničení zboží, poškození zboží, spotřebování zboží apod., je spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu peněžní náhradu namísto zboží, které již nemůže být prodávajícímu vráceno. Je-li zboží prodávajícímu vráceno poškozené, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody po kupujícím a svůj nárok započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je povinen škodu a její výši prokázat.

7.10 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
d. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo,
l. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VIII. Ochrana osobních údajů, cookies

8.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby byly osobní údaje(e-mailová adresa) poskytnuté Heureka.cz. Heureka.cz po 10 dnech od provedení objednávky odesílá do zákazníka "Dotazník spokojeností", e-mailová adresa po odeslání dotazníku je z Heureka.cz automatický smazána a nebude na ní odeslána žádná reklamní pošta. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů: Reg. číslo subjektu: 00066502. „Prodávající zpracovává a shromažďuje osobní údaje, tj. jméno a příjmení, adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu.

8.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.3 Za účelem provedení objednávky a dodání zboží je prodávající oprávněn předat kurýrní společnosti, která zboží dodává kontaktní údaje, tj. jméno a příjmení, adresa, dodací adresa, e-mail a telefonní číslo.

8.4 Kupující může prodávajícímu sdělit, že si nepřeje zpracování osobních údajů prodávajícím o své osobě. Tomuto je prodávající povinen vyhovět.

8.5 Prodávající zpracovává a uchovává osobní údaje pouze za účelem kupní smlouvy a zasílání informací reklamního charakteru, propagační a marketingové informace, informačního bulletinu/newsletteru a informací od obchodních partnerů prodávajícího. Kupující je oprávněn se kdykoliv odhlásit a zrušit odesílání reklamních a propagačních informací kliknutím na odkaz na "odhlásit" zahrnuty do každého e-mailu. S tímto kupující souhlasí. Osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nejsou přístupné třetím osobám.

8.6 Kupující má přístup ke svým osobním údajům a tyto je oprávněn měnit či opravovat. Kupující je oprávněn prodávajícího žádat o odstranění svých osobních údajů. Tomuto požadavku je prodávající povinen vyhovět.

8.7 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies (cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil) na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující má možnost odmítnout, aby cookies byly ukládány, zejména nastavením svého internetového prohlížeče.

8.8 Kupující se může seznámit s politikou ochrany osobních údajů zde.

IX. Platební podmínky

9.1 Ceny za zboží a náklady spojené s dodáním jsou již s DPH a kupující je může hradit prodávajícímu jedním z těchto způsobů:
a. PayPal - platební brána,
b. platba bankovním převodem (předem),
c. platba na dobírku při doručení zboží.

X. Dodací podmínky

10.1 Prodávající dodává zboží kupujícímu zasláním přepravní službou.

10.2 Ceny dopravy jsou k dispozici zde http://bolf.cz/Naklady-a-zpusob-dodani-cterms-cze-182.html

10.3 Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží zkontrolovat stav zásilky (zboží). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

10.4 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu a zaslat mu předávací protokol přepravce.

10.5 Současně s dodáním zboží doručuje prodávající kupujícímu řádný daňový doklad.

10.6 Platba zboží na dobírku je možná pouze do výše 9.000,- Kč. Přesahuje ji cena zboží 9.000,-Kč, je možno platit za zboží pouze převodem na účet prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.2 Veškeré právní vztahy podléhají právnímu řádu České republiky. Vztahy neupravené VOP se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., a je-li kupující spotřebitel, pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.3 Tyto VOP jsou platné a účinné od 2015 r. a jsou k dispozici webových stránkách www.bolf.cz

11.4 Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující před realizací objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11.5 Kupující bere na vědomí, že internetový obchod prodávajícího je chráněn autorským právem. Jakékoli jiné užití obsahu internetových stránek  než pro nákup zboží, např. jejich další šíření, kopírování, zpracování či úprava, je nepřípustné.

11.6 Pro řádnou funkčnost internetového obchodu prodávajícího je nezbytné dodržet následující systémové požadavky:
- webový prohlížeč: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari,
- minimální rozlišení obrazovky 1024x768,
- Java Script.

Tato stránka používá soubory cookie pro poskytování svých služeb v souladu s Politika Cookies. Můžete si určit podmínky pro skladování nebo přístup k souborům cookie ve svém webovém prohlížeči.
Zavřít
pixel