Dárkové poukázky - všeobecné podmínky

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ A POUŽITÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU Bolf.cz
PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

§ 1.

 • Výrazy použité v těchto Podmínkách mají tento význam:
 • 1. Prodávající dárkového poukazu (dále jen „prodávající“) - "Bolf Sp. z o.o. společnost registrovaná pod číslem: 0000529285 v Národním soudním rejstříku vedeném Krajským soudem v Zelené Hoře - VIII obchodním oddělením Národního soudního rejstříku, IČ: 360003583, DIČ: PL9291861928, se sídlem ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora;
 • 2. Dárkový poukaz (dále jen „poukaz“) je poukazem určeným k uplatnění v internetovém obchodě www.bolf.cz. poukaz je prodávajícím vystavován pouze v elektronické podobě na jméno uživatele. Poukaz je tvořen jedinečnou kombinací čísel nebo čísel a písmen, která je uvedena na poukazu zasílaném uživateli ve formátu pdf na jeho elektronickou adresu (email). Poukaz potvrzuje právo uživatele na výměnu hodnoty poukazu za zboží v internetovém obchodě www.bolf.cz.
 • 3. Doba platnosti poukazu - označuje období, v němž lze poukaz využít. Poukaz lze využít ode dne jeho doručení uživateli do 31.12.2019.
 • 4. Zákazník - osoba, která zakoupí poukaz od prodávajícího. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak podnikatel.
 • 5. Spotřebitel – zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • 6. Uživatel - každý majitel poukazu, který disponuje poukazem, tedy jedinečným kódem umožňujícím využití poukazu v obchodě.
 • 7. Hodnota poukazu – je tvořena částkou vybranou a uhrazenou zákazníkem, kterou lze využít v obchodě. Hodnota poukazu je uvedena na poukazu. Prodávající nabízí poukazy v těchto hodnotách 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč, 5000 Kč;
 • 8. Obchod - internetový obchod Bolf.cz provozovaný na webu https://www.bolf.cz/.
 • 9. Transakce – nákup zboží v obchodě, jehož kupní cena bude uhrazena zcela nebo zčásti poukazem za podmínek dále stanovených. Nákup zboží se současně řídí všeobecnými obchodními podmínkami eshopu Bolf.cz.

§ 2.

 • Zakoupení Poukazu
 • 1. Poukaz může zákazník koupit za pomoci aplikace dostupné na internetových stránkách www.bolf.cz. Zákazník je povinen postupovat podle pokynů uvedených v aplikaci.
 • 2. Pomocí aplikace je zákazník oprávněn stanovit následující parametry poukazu. Hodnotu poukazu podle nabídky prodávajícího, uživatele poukazu, a to zadáním jeho elektronické adresy (e-mailu), na který má být poukaz doručen, datum doručení poukazu, personalizovanou textovou zprávu (vzkaz) pro uživatele.
 • 3. Po odeslání objednávky poukazu zákazníkem, bude zákazníkovi doručeno potvrzení o přijetí objednávky poukazu a obchodní podmínky. Doručením potvrzení o přijaté objednávce (akceptací) je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.
 • 4. Poukaz bude uživateli doručen po úhradě jeho kupní ceny zákazníkem. Kupní cenu je možné uhradit jedním z těchto způsobů: a) PayPal – platební bránou, b) bankovním převodem podle platebních instrukcí sdělených zákazníkovi prodávajícím.
 • 5. Prodávající není účastníkem právního vztahu mezi uživatelem a zákazníkem. Prodávající nenese zodpovědnost za eventuální chyby zákazníka v objednávce spočívající v nesprávně zadané elektronické adrese uživatele, či v nesprávně zadané hodnotě poukazu. Zákazník je povinen zkontrolovat veškeré jím zadané údaje do objednávky před jejím odesláním.
 • 6. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem byl poukaz, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení počíná běžet ode dne uzavření smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy využije zákazník formulář dostupný na www.bolf.cz, který vyplní a odešle prodávajícímu na elektronickou adresu (email) info@bolf.cz. Prodávající potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení nejpozději následující pracovní den po doručení odstoupení a současně provede deaktivaci poukazu z důvodu odstoupení od kupní smlouvy. O deaktivaci poukazu uvědomí prodávající neprodleně i uživatele, a to odesláním emailové zprávy na adresu, na kterou byl poukaz prodávajícím doručen. Spotřebitel bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě k tomu určené nelze v případech, kdy před doručením odstoupení prodávajícímu došlo uživatelem byť jen k částečnému využití poukazu při transakci. Zašle-li spotřebitel odstoupení od smlouvy i případech, kdy již došlo k využití poukazu či jeho části, uvědomí prodávající spotřebitele o nemožnosti odstoupení od smlouvy z důvodu užití poukazu uživatelem.
 • 7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s těmito podmínkami, vrátí mu prodávající kupní cenu poukazu do 14 dnů od doručení odstoupení.

§ 3.

 • Podmínky využití poukazu
 • 1. Poukaz lze využít pouze realizací transakce v obchodě, a to k úhradě kupní ceny zboží zakoupeného v obchodě nebo k úhradě části kupní ceny zboží. Poukaz lze využít pouze před uplynutím doby jeho platnosti a do výše jeho hodnoty. Prodávající neposkytuje peníze ani žádnou jinou kompenzaci za nevyužitou hodnotu poukazu. Poukaz nelze vyměnit za peníze. Prodávající není zodpovědný za následky způsobené nevyužitím poukazu v době jeho platnosti.
 • 2. Transakce je možná po provedení registrace uživatele v obchodě, která spočívá ve zřízení uživatelského účtu, a po přihlášení se ke zřízenému uživatelskému účtu. Uživatel je oprávněn čerpat poukaz postupně. Po vyčerpání části poukazu bude uživatel na svém uživatelském účtu informován o výši vyčerpané části poukazu a o zůstatkové hodnotě poukazu. Po provedení transakce (vyčerpání poukazu či jeho části) nemá zákazník právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo zakoupení poukazu, který byl transakcí využit, a to i v případě částečného využití Poukazu. Tímto není dotčeno právo uživatele na odstoupení od smlouvy, při níž byl využit poukaz.
 • 3. Poukaz lze kombinovat s aktuálními slevovými akcemi obchodu a lze jej uplatnit i na zlevněné zboží. Všechny slevy se zohlední automaticky při nákupu zboží před uplatněním poukazu. Uživatel může u jedné objednávky použít pouze jeden poukaz. Poukazy nelze spojovat.
 • 4. Nositel využije poukaz zadáním unikátního kódu poukazu v místě k tomu určeném, které je označeno "Místo k zadání kódu" a unikátního PIN kódu uvedeného na poukazu. Celková cena Uživatelem objednávaného zboží (zboží v košíku) bude snížena o aktuální hodnotu poukazu. Provedená transakce je rovnocenná nákupu a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami obchodu platnými pro nákup zboží.
 • 5. Dojde-li třikrát po sobě k zadání špatného PIN kódu uvedeného na poukazu, bude Poukaz automaticky zablokován. Poukaz lze odblokovat na telefonním čísle zákaznického servisu Bolf.cz:. + 480023846. Nositel je oprávněn využít pouze poukazy platné, které nebyly doposud využity k úhradě kupní ceny zboží.
 • 6. V případě kdy hodnota zakoupeného zboží překročí hodnotu poukazu, může být transakce realizována pouze po doplacení zbývající výše kupní ceny, která je tvořena rozdílem mezi kupní cenou zboží a hodnotou poukazu. Úhrada kupní ceny se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obchodu. V případě, že cena zakoupeného zboží je nižší než hodnota k využití na Poukazu, může být zbývající hodnota poukazu využita během doby platnosti Poukazu.

§ 4.

 • Blokování poukazu, odmítnutí přijetí poukazu obchodem
 • 1. Prodávající, s cílem chránit zájmy zákazníka a/nebo uživatele si vyhrazuje právo dočasného zablokování možnosti použití poukazu na žádost zákazníka nebo uživatele. Blokaci poukazu lze provést prostřednictvím telefonního čísla zákaznického servisu Bolf.cz + 480023846 nebo na e-mailovou adresu: info@bolf.cz.
 • 2. Prodávající má právo odmítnout přijetí poukazu v následujících případech:
  • a. uplynutí, nebo skončení platnosti poukazu;
  • b. nedostatečná hodnota poukazu k využití pro uhrazení objednaného zboží, za předpokladu, že zbývající výše kupní ceny nebude uhrazena;
  • c. technické důvody, které brání ve využití poukazu a k nimž došlo z důvodů, které jsou mimo kontrolu prodávajícího.

  § 5.

  • Závěrečná ustanovení
  • 1. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití poukazu třetí osobou, která získala Poukaz či údaje nezbytné pro jeho uplatnění jakýmkoliv způsobem od uživatele či zákazníka. Transakce, při níž bude uplatněn poukaz osobou, která se k němu či údajům nezbytným k jeho uplatnění dostane neoprávněně, bude prodávajícím provedena, a to až do blokace poukazu dle předchozího odstavce.
  • 2. Vrácení zboží uhrazeného Poukazem je upraveno všeobecnými obchodními podmínkami, s tím, že kupní cena uhrazená Poukazem bude uživateli vrácena pouze formou nového poukazu. Doba planosti vystaveného poukazu a podmínky jeho uplatnění se řídí těmito podmínkami.
  • 3. Případný problém s uplatněním poukazu je uživatel povinen hlásit prodávajícímu neprodleně formou reklamace prostřednictvím infolinky nebo e-mailem na adresu info@bolf.cz. Reklamace související s poukazy budou řešeny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od jejich doručení. O výsledku reklamace je prodávající povinen informovat uživatele a zákazníka písemně prostřednictvím emailu.
  • 4. Práva a povinnosti stran, které nejsou těmito podmínkami upraveny, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obchodu, totéž platí i pro případné vyřizování případných stížnosti spotřebitelů.
  • 5. Zákazník je povinen se před zakoupením poukazu seznámit se s těmito podmínkami a dodržovat jejich ustanovení. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit před prvním použitím poukazu a při využití poukazu podle nich postupovat.
  • 6. Obsah těchto obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách https://www.bolf.cz. Obchodní podmínky jsou spolu potvrzením objednávky zasílány na elektronickou adresu zákazníka a uživatele.
  • 7. Prodávající si vyhrazuje právo provádět v těchto podmínkách kdykoliv změny, jakož i právo kdykoliv bez udání důvodu prodej poukazů zrušit. Prodávající se zavazuje informovat uživatele a zákazníky o všech chystaných změnách s časovým předstihem alespoň 3 (tří) dnů, a to uveřejněním oznámení na webových stránkách obchodu. Jakékoliv změny podmínek nemohou zhoršit práva zákazníků či uživatelů ve vztahu k poukazům zakoupeným před přijetím příslušných změn.
  pixel