Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro objednávky provedené do 24.05.2018 jsou dostupné zde

Obchodní podmínky pro objednávky provedené do 25.05.2019 jsou dostupné zde

Obchodní podmínky pro objednávky provedené do 31.12.2022 jsou dostupné zde

Obchodní podmínky pro objednávky provedené do 02.07.2023 jsou dostupné zde

Obchodní podmínky pro objednávky provedené do 11.10.2023 jsou dostupné zde

Obchodní podmínky pro objednávky provedené do 29.03.2024 jsou dostupné zde


Obchodní podmínky internetového obchodu bolf.cz platné od 30.03.2024


I. Vymezení pojmů

Pojmy použité v Obchodních podmínkach znamenají:

 • 1.1 Zákaznik – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, jejíž předpisy výslovně přiznávají právní způsobilost, která zadává objednávky v rámci obchodu;
 • 1.2 Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 r. (Sb. zák. z r. 2023, poz. 1610, 1285, 1615, 1890, 1933 v aktuálním znění);
 • 1.3 Podmínky – tato Podmínky pro elektronické poskytování služeb v rámci internetového obchodu bolf.cz;
 • 1.4 Internetový obchod (obchod) – webové stránky dostupné na adrese www.bolf.cz, jejichž prostřednictvím může zákaznik zejména zadávat objednávky;
 • 1.5 Zboží – výrobky prezentované v internetovém obchodě;
 • 1.6 Kupní smlouva – kupní smlouva na zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi Bolf Sp. z o.o. a Zákaznikem, uzavíraná prostřednictvím webových stránek obchodu za účelem prodeje přes internet a elektronického poskytování služeb nezbytných v tomto ohledu.
 • 1.7 Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014 r. (Sb. zák. z r. 2023, poz. 2759, 1285);
 • 1.8 Zákon o elektronickém poskytování služeb – zákon ze dne 18. července 2002 r. o elektronickém poskytování služeb (Sb. zák. z r. 2020, poz. 344);
 • 1.9 Objednávka – prohlášení vůle zákaznika, směřující přímo k uzavření kupní smlouvy, uvádějící zejména druh a počet zboží;
 • 1.10 Spotřebitel – znamená fyzickou osobu provádějící právní úkony, které přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností, a fyzickou osobu provádějící právní úkony přímo související s její obchodní nebo profesní činností, pokud z obsahu této činnosti vyplývá, že se nejedná o činnost odborné povahy pro tuto osobu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti;
 • 1.11 Prodávající – firma Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. se sídlem v Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 32.
 • 1.12 Nezákonný obsah – jakákoli informace, bez ohledu na formu, ve které je předávána, která sama o sobě nebo odkazem na nějakou operaci, včetně prodeje produktů nebo poskytování služeb, je v rozporu s právem Unie nebo s právem jakéhokoli členského státu, který je v souladu s právem Unie;
 • 1.13 Zakázaný obsah – veškeré informace, které prodejce považuje v Internetovém obchodě za nežádoucí.

II. Obecná ustanovení

 • 2.1 Tato Podmínky definují zásady používání internetového obchodu dostupného na adrese www.bolf.cz a zásady používání služeb určených pro zíkazniky obchodu;
 • 2.2 Tato Podmínky jsou Podmínky uvedená v čl. 8 zákona o elektronickém poskytování služeb;
 • 2.3 Internetový obchod Denley.pl dostupný na adrese www.denley.pl provozuje firma „BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ“ se sídlem v Zielonej Górze zapsaná pod číslem: 0000518284 do registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem v Zielonej Górze – VIII. Obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku, DIČ: PL9291861064, CZ686155955, IČ 081225888, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, dále jen Bolf Sp. z o.o. nebo Prodávající; Kontaktní, adresní údaje: Bolf Sp. z o.o. ul Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, DIČ: PL9291861928, CZ686155955, IČ: 081225888. Dotazy k objednávkám můžete zasílat na adresu info@bolf.cz nebo tel. číslo: +420 488 840 000 (poplatek dle ceníku příslušného operátora). Dotazy k výměně, vratkám a reklamacím můžete zasílat na adresu info@bolf.cz nebo na tel. číslo: +420 488 840 000 (poplatek dle ceníku příslušného operátora).
 • 2.4 Tato Podmínky specifikují zejména
  • a. zásady pro registraci a používání účtu v rámci internetového obchodu;
  • b. podmínky a zásady pro elektronické zadávání objednávek v rámci internetového obchodu;
  • c. postup, který je třeba dodržet v případě zveřejnění nezákonného nebo zakázaného obsahu.
 • 2.5 Používání internetového obchodu je možné pod podmínkou, že teleinformační systém používaný zíkaznikem splňuje následující minimální technické požadavky:
  • a. volitelné webové prohlížeče: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. minimální rozlišení obrazovky 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Za účelem používání internetového obchodu musí zíkaznik ve vlastní režii získat přístup k počítačové stanici nebo koncovému zařízení s připojením k internetu;
 • 2.7 V souladu s platnými právními předpisy si Bolf Sp. z o.o. provozující obchod bolf.cz vyhrazuje možnost omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu pro osoby mladší 18 let. V takovém případě budou potenciální zákaznici upozorněni na výše uvedené;
 • 2.8 Zákaznici mohou kdykoli získat přístup k těmto Podmínkam pomocí odkazu zveřejněného na hlavní stránce webových stránek www.bolf.cz a stáhnout si jej a vytisknout;
 • 2.9 Informace o zboží uvedené na webových stránkách obchodu, zejména jejich popis, technické a funkční parametry a ceny, jsou pozvánkou k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku;
 • 2.10 Zboží prezentované v internetovém obchodě jako dětské oblečení je určeno pro děti od 3 let a může se používat pod dohledem dospělé osoby;

III. Zásady pro používání internetového obchodu

 • 3.1 Zákaznik má možnost nakupovat v obchodě po zaregistrování svého zákaznického účtu nebo bez registrace;
 • 3.2 Registrace se provede vyplněním a schválením registračního formuláře dostupného na jedné ze stránek obchodu;
  • 3.2.2 Zákaznik po registraci účtu získá přístup k historii svých nákupů a trvalý přístup ke svým osobním údajům a možnost jejich vlastní úpravy po dobu, po kterou je správce povinen je zpracovávat v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze zákona v oblasti evidence tržeb. Kromě toho zákaznický účet umožňuje jednoduché vrácení nebo reklamace zakoupeného zboží.
  • 3.2.3 Zaregistrovaný zákaznický účet bude v případě chybějící nákupní aktivity smazán po 5 letech od provedení posledního nákupu.
  • 3.2.4 Zákaznik může kdykoli požádat správce o smazání svého zákaznického účtu tím, že zašle e-mail na adresu správce admin@bolf.com
 • 3.3 V případě nákupů bez registrace obdrží zákaznik společně se zprávou potvrzující podání objednávky přihlašovací jméno a heslo, které mu umožní založit zákaznický účet také ve fázi finalizace objednávky, např. za účelem sledování fáze realizace objednávky, změny dodací adresy nebo vrácení nebo reklamace zakoupených výrobků.
 • 3.4 Správcem zákaznické databáze obchodu je Bolf Sp. z o.o. se sídlem v Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 32;
  Osobní údaje zákazniků jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tj. pro účely splnění kupní smlouvy za podmínek stanovených v těchto Podmínkach a pro účely provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy na dobu nezbytnou pro její splnění v souladu s Podmínkami a v pozdější době po dobu nezbytnou pro dosažení cílů stanovených v ustanoveních obecně závazného práva.
  Osobní údaje zákazniků jsou uchovávány po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky za podmínek stanovených v Podmínkach s přihlédnutím ke lhůtám vyplývajícím z plnění zákonných povinností správcem v oblasti internetového prodeje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro splnění kupní smlouvy. Neposkytnutí údajů znemožní vyřízení objednávky. Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro provedení služby mohou být zpřístupněny subjektům, které poskytují správci podporu na základě zadaných služeb v souladu s uzavřenými smlouvami o pověření zpracováním a subjektům a orgánům oprávněným na základě platných předpisů Správce určil elektronické kontaktní místo související s Internetovým obchodem určené pro přímou komunikaci s úřady členských států, Komisí, Radou pro digitální služby: admin@denley.pl Stejné kontaktní místo může Zákazník využít pro přímou komunikaci. a rychlá komunikace se správcem. Komunikace může být vedena v polštině nebo angličtině.
 • 3.5 Pokud Kupující udělí samostatný souhlas, mohou být poskytnuté osobní údaje použity pro jiné účely v rozsahu uvedeném v obsahu uděleného souhlasu;
 • 3.6 Zákaznik při registraci nebo v pozdější době může zaškrtnutím příslušného políčka souhlasit se zasíláním e-mailového newsletteru a/nebo SMS newsletteru. Udělení výše uvedeného souhlasu se rovná udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů firmou Bolf Sp. z o. o., pro účely realizace přímého marketingu vlastních výrobků a s elektronickým zasíláním na uvedenou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo a/nebo pomocí koncových telekomunikačních zařízení obchodních informací stanovených v zákoně ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb společností Bolf Sp. z o. o. v Zielonej Górze. Udělený souhlas je dobrovolný, ale lze jej kdykoli odvolat Odhlášení z e-mailového a SMS newsletteru;
 • 3.7 Zákazníci, kteří si zaregistrovali zákaznický účet, mají trvalý přístup ke svým údajům a možnost jejich opravy přihlášením do svého účtu prostřednictvím webové stránky www.bolf.cz. Zákazník nejen má nárok na zákaznický účet, ale zároveň má každý zákazník také právo požadovat přístup k jím poskytnutým informacím, které tvoří osobní údaje, právo na doplnění (opravu), odstraněni nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo k přenosu dat. Dále má Kupující má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, aniž by tímto byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním, a právo podat stížnost u dozorového orgánu. Možnost uplatnění svých práv v podstatě závisí na právním základu, na kterém je založeno konkrétní zpracování. Pro uplatnění výše uvedených práv se stačí obrátit na správce admin@bolf.com.
 • 3.8 Bolf Sp. z o.o. může zákaznika zbavit práva k používání internetového obchodu a také omezit jeho přístup k části nebo všem zdrojům internetového obchodu s okamžitou účinností, pokud zákaznik poruší Podmínky, a zejména, když zákaznik:
  • a. při registraci v internetovém obchodě uvedl nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje, čímž uvedl v omyl nebo porušil práva třetích osob;
  • b. prostřednictvím internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob, zejména osobnostní práva ostatních zákazniků internetového obchodu;
  • c. dopustil se jiného chování, které Bolf Sp. z o.o. uzná za chování v rozporu s platnými zákony nebo obecnými zásadami používání internetu nebo za poškozující dobré jméno Bolf Sp. z o.o.;
  • d. zveřejnil v internetovém obchodě obsah uvedený v bodě 3.10 písm a.
 • 3.9 Osoba, která byla zbavena práva k používání internetového obchodu, se nesmí znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu Bolf Sp. z o.o.;
 • 3.10 Zákaznik je povinen zejména:
  • a. neposkytovat ani nepřenášet nezákonného nebo zakázaného obsahu, např. obsahu, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran, slouží k pokusům o podvod a vymáhání finančních prostředků, a zejména obsahu,:
   • – který je v rozporu s tématem Internetového obchodu – prohlášení by měla souviset s obsahem, který se zobrazuje v Internetovém obchodě,
   • - který týká se technických záležitostí souvisejících s provozem Internetového obchodu - technické záležitosti by měli zákazníci hlásit elektronicky na e-mailovou adresu: info@bolf.cz,
   • – ve kterém uvádí se odkazy,
   • – který používá se k provádění činností, které konkurují internetovému obchodu, např. propagace konkurenčních internetových obchodů,
   • – který slouží k provozování zakázaných reklamních, propagačních a marketingových aktivit, zejména umístěním reklamy, prodejem a propagací produktů, služeb, projektů, kolekcí,
   • – který podněcuje nebo toleruje násilí vůči jakékoli živé bytosti, včetně zvířat,
   • – kterýpropaguje jakýkoli fašistický nebo jiný totalitní státní systém,
   • – který podněcuje k nenávisti na základě genderových, sexuálních, národnostních, etnických, rasových nebo náboženských rozdílů nebo nedostatku náboženského vyznání nebo takovou nenávist schvaluje,
   • – který uráží skupinu lidí nebo jednotlivé osoby pro jejich pohlaví, sexuální, národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou příslušnost nebo pro jejich absenci jakéhokoli náboženského vyznání,
   • – který obsahuje texty šovinistické a misogynní povahy, jakož i znaky genderové diskriminace,
   • – který obsahuje vulgární výrazy nebo jiné urážlivé texty,
   • – který podporuje nebezpečné chování nebo takové chování schvaluje,
   • – který uráží náboženské cítění,
   • – který může způsobit nepohodlí ostatním Zákazníkům, zejména nedostatkem empatie nebo respektu;
  • b. používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používání konkrétního softwaru nebo zařízení;
  • c. neprovádět akce, jako jsou: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spamů) v rámci internetového obchodu;
  • d. používat internetový obchod způsobem, který neobtěžuje ostatní Zákazniky a Bolf Sp. z o.o.,
  • e. používat veškerý obsah zveřejněný v rámci internetového obchodu pouze pro osobní použití;
  • f. používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polská, s ustanoveními Podmínek a také obecnými zásadami používání internetu;
 • 3.11 Prodávající je oprávněn odstranit obsah vložený do komentářů (recenze produktů) s vlastnostmi uvedenými v bodě. 3.10 písm a., a ve zbývajícím rozsahu v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • 3.12 Přijetí Podmínek se rovná udělení souhlasu se zasíláním faktur v elektronické podobě vyžadované ustanoveními zákona ze dne 11. března 2004 o přidané dani.
 • 3.13 V záložce Kontakt jsou uvedeny kontaktní údaje na inspektora ochrany údajů, který dohlíží na bezpečnost osobních údajů zpracovávaných firmou Bolf Sp. z o. o. V případě eventuálního porušení vašich práv nás kontaktujte. V zájmu ochrany údajů našich zákazniků budou jakákoli oznámení neprodleně zkontrolována, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň ochrany zpracovávaných údajů.
 • 3.13 Informace o automatickém zpracování údajů prostřednictvím webu www.bolf.cz jsou uvedeny v Politice soukromí.

IIIa. Postup pro nahlášení nezákonného a zakázaného obsahu

 • 3a.1 Bolf sp. z o. o. zavedla technická a organizační opatření umožňující jakékoli osobě nebo subjektu nahlásit přítomnost zakázaného obsahu v Internetovém obchodě, zejména obsahu uvedeného v části III. bodů 3.10 písm a), který osoba nebo subjekt považuje za zakázaný obsah, a zpracovávat toto oznámení na nediskriminačním základě.
 • 3a.2 Oznámení podle bodu 3a.1 lze učinit elektronicky vyplněním formuláře žádosti, který je dostupný na aktivním odkazu https://www.denley.pl/contact-pol.html. Před odesláním je povinné vyplnit formulář celý.
 • 3a.3 Podání žádosti je bezplatné.
 • 3a.4 Bolf sp. z. o. o. bez zbytečného odkladu zašle pořizující osobě potvrzení o jeho přijetí e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v obsahu formuláře.
 • 3a.5 Bolf sp. z o. o. posoudí zprávu a rozhodne o jejím obsahu včas (do 14 dnů), nesvévolně, objektivně a učiní tak s náležitou péčí.
 • 3a.6 Po rozhodnutí o oznámení společnost Bolf sp. z o.o. vyrozumí žadatele bez zbytečného odkladu o obsahu rozhodnutí o odmítnutí zohlednění oznámení nebo o jeho přijetí a rozhodnutí ve věci a také o možnosti podat proti rozhodnutí stížnost.
 • 3a.7 Zohlednění hlášení může spočívat v: odstranění nahlášeného obsahu (názor v komentáři), pozastavení účtu, jehož prostřednictvím byl zakázaný obsah zpřístupněn, nebo smazání účtu, který zakázaný obsah sdílel.
 • 3a.8 V případě obdržení objednávky proti konkrétnímu nezákonnému obsahu, vydané oprávněným soudním nebo správním orgánem, bude prodávající informovat zákazníka, který je příjemcem dané služby, o obdrženém příkazu, a o opatřeních přijatých v reakci na to k tomuto příkazu, nejpozději v době přijetí opatření v reakci na příkaz nebo případně v době uvedené v příkazu.

IIIb. Postup odvolání proti rozhodnutí Prodávajícího ohledně nahlášení nezákonného a zakázaného obsahu

 • 3b.1 Bolf sp. z o. o. zavedla interní systém pro hlášení a posuzování stížností na rozhodnutí týkající se zakázaného obsahu
 • 3b.2 Žadatel má právo podat stížnost proti rozhodnutí Prodávajícího o nahlášení zakázaného obsahu.
 • 3b.3 Prodávající použije k řešení stížností automatizované prostředky, tyto prostředky však budou podléhat lidské kontrole.
 • 3b.4 Stížnost lze podat elektronicky prostřednictvím reklamačního formuláře, který je dostupný na aktivním odkazu https://www.denley.pl/contact-pol.html. Před odesláním je povinné vyplnit formulář celý.
 • 3b.5 Podání stížnosti je bezplatné.
 • 3b.6 Bolf sp. z o. o. bez zbytečného odkladu zašle osobě podávající stížnost potvrzení o jejím přijetí prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v obsahu formuláře uvedeného v bodě. 3b.4.
 • 3b.7 Bolf sp. z o. o. stížnost projedná a rozhodne včas (do 14 dnů), nesvévolně, objektivně a s náležitou péčí.
 • 3b.8 Po rozhodnutí tykající se věci nahlášené ve střižností, Bolf sp. z o.o. zašle obsah rozhodnutí žadateli e-mailem.
 • 3b.9 Pokud stížnost obsahuje dostatečné důvody k tomu, aby se Prodávající domníval, že jeho rozhodnutí nepodniknout v reakci na stížnost opatření je nepřiměřené nebo že informace, kterých se stížnost týká, nejsou nezákonné a v rozporu s Nařízeními, nebo obsahují informace s uvedením, že postup stěžovatele neodůvodňuje přijaté opatření, prodávající bez zbytečného odkladu své rozhodnutí zruší.
 • 3b.10 Zákazník, který není spokojen s obsahem rozhodnutí, má právo zvolit si jakýkoli orgán pro mimosoudní řešení sporů certifikovaný Koordinátorem digitálních služeb k řešení sporů ohledně těchto rozhodnutí, a to i ve vztahu ke stížnostem, které nebyly vyřešeny v souladu s těmito podmínkami.
 • 3b.11 Prodávající po předchozím upozornění e-mailem pozastaví na přiměřenou dobu projednávání zpráv a stížností ze strany subjektů podávajících často zjevně neopodstatněné zprávy nebo zjevně neopodstatněné stížnosti.

IIIc. Postup pro upozornění Zákazníka odpovědného za poskytování nezákonného a zakázaného obsahu

 • 3c.1 Pokud je nahlášení zakázaného obsahu považováno za oprávněné a jsou přijata konkrétní opatření, informuje Prodávající Zákazníka odpovědného za poskytování zakázaného obsahu, ledaže jeho elektronické údaje nejsou známy.
 • 3c.2 Informace jsou zasílány na e-mailovou adresu zákazníka přidruženou k účtu, ze kterého byl v Internetovém obchodě umístěn nezákonný nebo zakázaný obsah.
 • 3c.3 Informace musí obsahovat odůvodnění rozhodnutí Prodávajícího. Odůvodnění obsahuje následující informace:
  • a. údaj, zda rozhodnutí zahrnuje odstranění zakázaného obsahu, pozastavení účtu Zákazníka, od kterého zakázaný obsah pochází, nebo smazání tohoto účtu,
  • b. skutečnosti a okolnosti, na jejichž základě bylo rozhodnuto, případně také to, zda bylo rozhodnutí učiněno na základě zprávy podané jinou osobou (jiným subjektem) nebo na základě dobrovolných ověřovacích činností provedených dne z iniciativy prodávajícího a v nezbytně nutných případech totožnost ohlašující osoby,
  • c. případně informace o použití automatizovaných prostředků při rozhodování, včetně toho, zda bylo rozhodnutí učiněno ve vztahu k obsahu zjištěnému nebo identifikovanému pomocí automatizovaných prostředků,
  • d. pokud se rozhodnutí týká potenciálně nezákonného obsahu, uvedení právního základu, na kterém je rozhodnutí založeno, a vysvětlení důvodů, proč je informace na tomto základě považována za nezákonný obsah,
  • e. je-li rozhodnutí založeno na údajném nesouladu obsahu s Podminky, sdělení toho znění Podmínek, na kterém je rozhodnutí založeno, a vysvětlení důvodů, proč je obsah považován za neslučitelný s Podmínkami,
  • f. jasné a pro zákazníka vstřícné informace o možnostech odvolání proti rozhodnutí, zejména podáním stížnosti, mimosoudním řešením sporů a soudními opravnými prostředky.
 • 3c.4 Prodávající, po předchozím upozornění zaslaném e-mailem, v případě častého zveřejňování nelegálního nebo zakázaného obsahu v Obchodě, takový zákaznícky účet na přiměřenou dobu pozastaví.

IV. Postup při uzavírání kupní smlouvy a vyřizování objednávky

 • 4.1 Za účelem uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, přejděte na webové stránky www.bolf.cz, vyberte zboží, jeho značku, barvu a velikost a provezte další technické kroky na základě zpráv zobrazovaných zákaznikovi a informací dostupných na stránkách;
 • 4.2 Výběr objednaného zboží proveďte jeho přidáním do košíku;
 • 4.3 Při zadání objednávky – do okamžiku stisknutí tlačítka „Zadat objednávku“ – můžete opravit zadané údaje v rozsahu výběru zboží. Chcete-li to provést, postupujte podle zpráv zobrazovaných zákaznikovi a podle informací dostupných na stránkách;
 • 4.4 Když při používání internetového obchodu poskytnete všechny nezbytné údaje, zobrazí se souhrn zadané objednávky. V souhrnu zadané objednávky budou uvedeny informace o:
  • a. předmětu objednávky,
  • b. jednotkové a celkové ceně objednaných výrobků a nákladech na dodání,
  • c. vybraném způsobu platby,
  • d. vybraném způsobu dodání,
  • e. době dodání.
 • 4.5 Pro odeslání objednaného zboží přijměte obsah Podmínek uvedením osobních údajů označených jako povinné a stiskněte tlačítko „Objednat, zaplatit“;
 • 4.6 Do 14 dnů od okamžiku zadání objednávky, dostanete na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce informaci se žádostí o zveřejnění názoru na zakoupený výrobek a/nebo transakci provedenou v obchodě bolf.cz, který bude možné zveřejnit na webových stránkách bolf.cz;
 • 4.7 Pokud jste udělili souhlas uvedený v bodě 3.7 písm. b) weby:
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polsko, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo, obchodní rejstřík (HRB) 32735, DIČ EU: DE 812 947 877
  • Okazje Group Sp. z o. o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul.. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  • budou mít právo vás kontaktovat na e-mailové adrese uvedené v objednávce se žádostí o vyjádření názoru na zakoupený výrobek vyplněním dotazníku. Takto získané názory na výrobky, služby, subjekty prodávající nebo poskytující služby dodávají jiným kupujícím cenné informace o kvalitě výrobků a služeb v internetových obchodech.

 • 4.8 Odeslání objednávky je vaším prohlášením vůle k uzavření s Bolf Sp. z o.o. kupní smlouvy, v souladu s obsahem Podmínek;
 • 4.9 Kupní smlouva se uzavírá v jazyce polském, s obsahem v souladu s Podmínkami po potvrzení přijetí Objednávky společností Bolf sp. z o.o.
 • 4.10 Propagační akce nelze kombinovat. V jedné objednávce lze uplatnit jeden slevový kód.

V. Koupě zboží v rámci intrakomunitárního dodání zboží na území EU pro plátce DPH identifikované pro intrakomunitární plnění

 • 5.1 Kdy se činnost/transakce považuje za intrakomunitární dodání zboží? Činnost se považuje za intrakomunitární dodání zboží, pokud budou splněny všechny následující podmínky:
  • a. zboží bude vyvezeno z území země, kterou se rozumí jako území Polské republiky a budou provedeny činnosti stanovené v čl. 7 zákona o DPH na území jiného členského státu než území Polska;
  • b. transakce byla uskutečněna pro daňový subjekt, který je plátcem DPH, identifikovaným pro účely intrakomunitárního plnění na území EU;
 • 5.2 Kdo je daňovým subjektem intrakomunitárního plnění? Daňovým subjektem je plátce DPH identifikovaný pro intrakomunitární plnění na území EU (tj. má platné DIČ EU) nebo je právnickou nebo fyzickou osobou, která není plátcem DPH a je identifikovaná pro intrakomunitární plnění na území EU (tj. má platné DIČ EU);
 • 5.3 Pro uskutečnění intrakomunitární dodávky zboží označte v našem obchodě v údajích objednatele „Firma“, vyberte cílovou zemi dodání a zvolte možnost „Jsem plátce DPH EU. Objednávám bez DPH a zavazuji se jej vyúčtovat na území své země“. Po kladném ověření údajů daňového subjektu včetně DIČ EU vám vystavíme fakturu se sazbou DPH 0 v souladu s předpisy;

VI. Dodávka

 • 6.1 Dodávka zboží se provádí do zemí uvedených na stránce kliknout na adresu uvedenou klientem při zadání objednávky;
 • 6.2 Objednané zboží se dodává prostřednictvím: Česká pošta Balík do Ruky, převzetí na provozovnách České pošty Balík Na poštu; Balík do Balikovny; kurýrní firmy PLL; digitální platformy Zásilkovna, členu globální skupiny Packeta, pouze na území České republiky. Cena dodání je podrobně rozepsána na stránce kliknout;
 • 6.3 Dodací lhůta činí od 3 do 5 pracovních dnů počítáno ode dne odeslání objednávky zákaznikem;
 • 6.4 Zákaznici mohou kdykoli získat přístup k těmto Podmínkam prostřednictvím odkazu zveřejněného na hlavní stránce webu bolf.cz a stáhnout si jej a vytisknout. Zaznamenání, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení zákaznikovi důležitých ustanovení kupní smlouvy na zboží probíhá zasláním elektronické faktury na e-mailovou adresu zákaznika ve smyslu čl. 2 bod 32 zákona o DPH.

VII. Ceny a způsob platby

 • 7.1 Ceny zboží se uvádějí v v českých korunách a zahrnují všechny náležitosti, včetně DPH (s uvedením výše sazby), clo a případně další náležitosti;
 • 7.2 Zákaznik může uhradit cenu:
  • a. převodem na číslo bankovního účtu v bance: Česká spořitelna: č. účtu: 4489461379/0800;
  • b. platbou v systému PayU, Paypal, Twisto;
 • 7.3 Objednávky s možností dobírky (hotovost při převzetí) lze provádět pouze do maximální výše 10 000 Kč. Objednávky na částku překračující 10 000 Kč jsou zpracovány pouze s možností platby předem.

VIII. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

 • 8.1 Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu a bez vynaložení výdajů kromě výdajů uvedených v bodech 8.6., 8.8.
 • 8.2 Lhůta pro odstoupení: a. a) od kupní smlouvy začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou jinou než dopravce, a pokud se jedná o kupní smlouvu, která zahrnuje více zboží, dodávaného samostatně, v šaržích nebo po částech– od převzetí posledního zboží, jeho šarže nebo části, b. pro ostatní smlouvy – ode dne uzavření smlouvy.
 • 8.3 Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tak, že zašle Prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy (mj. prohlášení ve formě dopisu zaslaného poštou, faxem, e-mailem, s použitím vzoru formuláře dostupného na webových stránkách obchodu, podáním prohlášení na webových stránkách obchodu). Adresní údaje: Bolf Sp. z o.o., ul.. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel. číslo: +420 488 840 000 (po–pá, 08–16 hod.), info@bolf.cz. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
 • 8.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.
 • 8.5 Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli všechny provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží s výhradou bodu 8.7. Prodávající vrátí platby stejným způsobem, jaký spotřebitel použil pro zaplacení, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady. Prodávající se může zdržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud neobdrží zboží zpět nebo spotřebitel nedoručí doklad o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 • 8.6 Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání zboží nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit dodatečné náklady, které vznikly spotřebiteli.
 • 8.7 Spotřebitel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí zaslat zboží před jejím uplynutím. Položku nám prosím odešlete na následující adresu: Bolf Sp. z o.o. P.O.BOX č.25
  Okružní 1260
  46401 Frýdlant v Čechách
  Odesílat pouze Českou poštou a PPL
 • 8.8 Spotřebitel je povinen uhradit přímé náklady na vrácení Zboží.
 • 8.9 Spotřebitel může využít jednu z forem vrácení zboží nabízených Prodávajícím: zaslání vráceného zboží prostřednictvím České pošty, balíkových schránek České pošty, služby PPL. Podrobnosti a pokyny k zaslání jsou uvedeny na stránce. Pokud k odstoupení od smlouvy došlo po vystavení elektronické faktury, obdrží Kupující opravnou elektronickou fakturu, s čímž souhlasí.
 • 8.10 Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v následku použití zboží způsobem překračujícím rámec toho, co je nutné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 • 8.11 Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě smluv:
  • a. ve které je předmětem služby neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních požadavků;
  • b. ve které je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen.

IX. Dobrovolné právo na odstoupení od smlouvy, tzv. vracení zboží

 • 9.1 Bez ohledu na zákonné právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží Prodávajícímu uvedené v kapitole VIII. Podmínek se zavádí právo na dobrovolné odstoupení od smlouvy a vrácení zboží Prodávajícímu uvedené v této kapitole.
 • 9.2 Spotřebitel má právo dobrovolně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 30 dnů bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů s výjimkou nákladů stanovených v bodech 9.8., 9.10.
 • 9.3 Lhůta pro dobrovolné odstoupení: a. od kupní smlouvy začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem nebo jím uvedenou třetí osobou jinou než dopravce, a pokud se jedná o kupní smlouvu zahrnující mnoho zboží, které se dodává samostatně, po šaržích nebo po částech – od převzetí posledního zboží, jeho šarže nebo části, b. pro ostatní smlouvy – ode dne uzavření smlouvy.
 • 9.4 Spotřebitel může dobrovolně odstoupit od smlouvy tak, že zašle Prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy (mj. prohlášení ve formě dopisu zaslaného poštou, faxem, e-mailem, s použitím vzoru formuláře dostupného na webových stránkách obchodu, podáním prohlášení na webových stránkách obchodu). Adresní údaje: Bolf Sp. z o.o., ul.. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel. číslo: +420 488 840 000 (po–pá, 08–16 hod.), info@bolf.cz. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
 • 9.5 Pro účely těchto Podmínek a fungování obchodu se bude „dobrovolné odstoupení od smlouvy“ také označovat jako „vrácení“.
 • 9.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.
 • 9.7 Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o dobrovolném odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli všechny uhrazené platby, včetně nákladů na dodání zboží s výhradou bodu 9.8. Prodávající vrátí platby stejným způsobem, jaký spotřebitel použil pro zaplacení, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady. Prodávající se může zdržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud neobdrží zboží zpět nebo spotřebitel nedoručí doklad o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 • 9.8 Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání zboží nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit dodatečné náklady, které vznikly spotřebiteli.
 • 9.9 Spotřebitel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dobrovolně odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí zaslat zboží před jejím uplynutím. Zboží nám prosím odešlete na adresu: Bolf Sp. z o.o. P.O.BOX č.25
  Okružní 1260
  46401 Frýdlant v Čechách
  Odesílat pouze Českou poštou a PPL
 • 9.10 Spotřebitel je povinen uhradit přímé náklady na vrácení zboží.
 • 9.11 Spotřebitel může využít jednu z forem vrácení zboží nabízených Prodávajícím: zaslání vráceného zboží prostřednictvím České pošty, balíkových schránek České pošty, služby PPL. Podrobnosti a pokyny k zaslání jsou uvedeny na stránce. Pokud k odstoupení od smlouvy došlo po vystavení elektronické faktury, obdrží Kupující opravnou elektronickou fakturu, s čímž souhlasí
 • 9.12 Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v následku použití zboží způsobem překračujícím rámec toho, co je nutné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 • 9.13 Prodloužení zákonné lhůty pro podání prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží Prodávajícímu ze 14 dnů na 30 dnů je nárokem, který není podmínkou pro uplatnění zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží Prodávajícímu stanoveného v kapitole VIII. Podmínek ani také toto právo nijak neomezuje.
 • 9.14 Příklad, jak postupovat s právem spotřebitele na dobrovolné odstoupení od smlouvy, je popsán v záložce internetového obchodu s názvem „Výměny a vrácení“, která je určena pouze vrácení zboží uvedenému v této kapitole Podmínek.
 • 9.15 Spotřebitel nemá právo na dobrovolné odstoupení od smlouvy v případě smluv
  • a. ve které je předmětem služby neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních požadavků;
  • b. ve které je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen.

X. Reklamace zboží a záruka

 • 10.1 Prodávající je povinen dodat zboží bez vad a je odpovědný vůči zákaznikovi, který je spotřebitelem, za neshodu zboží se smlouvou (odpovědnost za vady prodané věci) podle podmínek stanovených v zákoně o právech spotřebitelů. Odpovědnost Prodávajícího za vady prodané věci je vyloučena vůči zákaznikům, kteří nejsou spotřebiteli.
 • 10.2 Reklamaci zakoupeného zboží lze uplatnit například: e-mailem na adresu (info@bolf.cz) nebo písemně dopisem na adresu: Bolf Sp. z o.o., ul.. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko
 • 10.3 Prodávající doporučuje při uplatnění reklamace uvést kontaktní údaje zákaznika, přesně popsat důvody reklamace a požadavky vůči Prodávajícímu a také, je-li to možné, přiložit doklad o prodeji nebo jeho fotokopii.
 • 10.4 Prodávající se zavazuje vyřídit každou reklamaci ve lhůtě 14 dnů od data jejího doručení. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o provedených opatřeních a výsledku reklamace.
 • 10.5 Zákaznik, který uplatňuje práva z odpovědnosti za vady prodané věci, je povinen:
  • a. zpřístupnit Prodávajícímu zboží, které je předmětem opravy nebo výměny za účelem jeho převzetí, nebo
  • b. v případě odstoupení od smlouvy neprodleně vrátit zboží na adresu: BOLF Sp. z o.o. P.O.BOX č.25
   Okružní 1260
   46401 Frýdlant v Čechách
   Odesílat pouze Českou poštou a PPL
 • 10.6 Aby Prodávající mohl vyzvednout zboží, zákaznik využije jednu ze dvou nabízených Prodávajícím běžně dostupných forem odeslání zboží v rámci reklamace: 1) odeslání zásilky v kterékoli pobočce České pošty. 2) odeslání zásilky přes PPL Podrobnosti o výše uvedených formách odeslání zboží jsou uvedeny na webových stránkách obchodu v záložce Reklamace. Použití zákaznikem jiných forem odeslání zboží v rámci reklamace, včetně zásilky na dobírku, je přípustné pouze po předchozím dohodnutí takové formy odeslání zboží se zástupcem Prodávajícího na telefonním čísle +420 488 840 000. Výše uvedené se použije pro vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy na základě ustanovení o odpovědnosti za vady prodaného zboží.
 • 10.7 V případě odůvodněné reklamace Prodávající hradí náklady na výměnu nebo opravu, včetně nákladů na dopravu související s reklamací zboží.
 • 10.8 Prodávající v reklamačním řízení nepočítá s možností mimosoudního vyřešení sporu.
 • 10.9 Bolf Sp. z o.o. není výrobcem zboží. Výrobce nenese odpovědnost v rámci záruky na prodané zboží podle podmínek a po dobu uvedenou v záručním listu. Pokud je v záručním listu předpokládána taková možnost, může zákaznik uplatnit své nároky ze záruky přímo v autorizovaném servisu, jehož adresa je uvedena v záručním listu.
 • 10.10 Pokud bude reklamace uznána po vystavení elektronické faktury, obdrží Kupující opravnou elektronickou fakturu, s čímž souhlasí.

XI. Reklamace v rámci elektronického poskytování služeb

 • 11.1 Bolf Sp. z o.o. provede opatření pro zajištění řádného provozu obchodu, v rozsahu, který vyplývá z aktuálních technických znalostí, a zavazuje se v přiměřené době odstranit veškeré nesrovnalosti nahlášené zákazniky;
 • 11.2 Zákaznik je povinen neprodleně oznámit Bolf Sp. z o.o. veškeré nesrovnalosti nebo přerušení fungování webových stránek internetového obchodu;
 • 11.3 Nesrovnalosti související s provozem obchodu může zákaznik nahlásit písemně na adresu: Bolf Sp. z o.o., Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, e-mailem na adresu: info@bolf.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře;
 • 11.4 V reklamaci je zákaznik povinen uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a datum nesrovnalostí souvisejících s provozem obchodu;
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o. se zavazuje vyřídit každou reklamaci ve lhůtě 14 dnů, a pokud to nebude možné, informovat v této lhůtě zákaznika, kdy bude reklamace vyřízena;

XII. Závěrečná ustanovení

 • 12.1 Bolf Sp. z o.o. je majitelem všech produktových fotografií, grafiky, logotypů a má k nim plná autorská práva. BOLF Sp. z o.o. má také příslušné licence k používání fotografií použitých k tvorbě reklamních bannerů. Jejich kopírování, upravování, sdílení a zveřejňování a také jejich používání pro prodejní účely je zakázáno a může mít za následek trestní postih. BOLF Sp. z o.o. nedovoluje jejich použití, šíření a distribuci bez vědomí a písemného souhlasu pod sankcí nároků za porušení autorských práv a krádež duševního vlastnictví;
 • 12.2 Řešení eventuálních sporů vzniklých mezi Bolf Sp. z o.o. a zákaznikem, který je spotřebitelem, bude předáno věcně příslušným soudům v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.
 • 12.3 Řešení eventuálních sporů vzniklých mezi Bolf Sp. z o.o. provozující internetový obchod a zákaznikem, který není spotřebitelem, bude předáno místně příslušným soudům podle sídla Bolf Sp. z o.o.,
 • 12.4 Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) (Úř. věst. L č. 165, str. 1) mají zákaznici právo řešit spory s podnikateli uzavírajícími on-line kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb mimosoudním způsobem prostřednictvím internetové platformy EU. Stížnost lze podat na formuláři dostupném na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr E-mailová adresa Bolf Sp. z o.o. pro účely tohoto postupu je sklep@denley.pl nebo info@bolf.cz. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v České republice je ČOI – Česká Obchodní Inpspekce. Podrobné informace jsou k dispozici na www.coi.cz.
 • 12.5 Zákaznik, který je spotřebitelem z České republiky, má právo na vyřízení reklamace a uplatnění nároků: 1) prostřednictvím mediace vojvodských inspektorů obchodní inspekce, 2) před stálými smírčími spotřebitelskými soudy u vojvodských inspektorů obchodní inspekce.
 • 12.6 Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se použijí ustanovení polského práva, včetně občanského zákoníku, zákona o právech spotřebitelů, zákona o elektronickém poskytování služeb, zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a dalších příslušných ustanovení polského práva.
 • 12.7 Strany vylučují použití úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 • 12.8 Prodávající si vyhrazuje právo změnit Podmínky z důležitých důvodů, zejména změny právních ustanovení nebo technologické změny. Pro smlouvy uzavřené před změnami předpisů platí předpisy platné v době uzavření smlouvy.
 • 12.9 14 dní před plánovaným nabytím účinnosti změny předpisů bude Zákazníkovi zaslán e-mail s připojeným výpisem změn předpisů.
pixel